!!> EPUB ✼ Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği ✷ Author Pertev Naili Boratav – Turboville.co.uk

Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği Bu Incelememi, Arkas S Ra Gelece Ini Mit Etti Im B Y K Bir Halk Hikayeleri K Lliyat Na Bir Giri Olarak G Rmek Istiyorum Bu D Nce Ile Misallerimi, Bize Halk Hikayeleri Hakk Nda Tam Bir Fikir Vermekten Uzak Kalan Bas Lm Hikayelerden Ok, Elimizde Bulunan Bas Lmam Metinlerden Ald M Buradaki Bas Lm Hikayeler S Z Yle, Bir B L Eski Yazmalardan Ta Basmalara, Onlardan Da, Gitgide Yozla Arak, Matbaa Bask Lar Na Ge Mi Ve Bilim Evrelerinde Halk Kitaplar Deyimiyle Nitelenenleri Bas Lmam Metinler S Z Yle De, S Zl Gelenekten Derlenmi Olup Kitab M N Ilk Bask S Nda Uzun Bir Listesi Bulunanlar Anlatmak Istemi Tim U Yeni Bask N N Sonuna Ekledi Im Kaynak Ada Yer Alan Ve Yine Orada Adlar Ge En Kimi Ara T R C Lar N Yay Nlar Nda D K Mleri Verilmi Olan Derlemeler, Yay Mlanmam Metinlerin Say S N Bir Hayli Kabartm Bulunuyor Ben, Bilimde Ger Eklere Eri Mek I In En Sa Lam Ve Verimli Y Ntemin, Birlikte Y R T Len Ya Da Birbirini Izleyen Ortak Al Malar Oldu Una Inan R M Yar M B Rakt M I I, N Beti Benden Devralacak Olanlar N Tamamlad N G Rmek, G Remesem Bile Bunun Bir G N Nas L Olsa Ger Ekle Ece Ini Bilmek Beni Sadece Mutlu K Lar Ama K Rk Y L Ncesi Gibi Bug N De As L B Y K Dile Im, Benim Bu Kitapta Ilk Tasla N Izmeyi Denedi Im Ok Y Nl Incelemenin, Halk Hikayeleri Metinlerinden Olu Acak Belki On, Belki On Be Ciltlik Bir B Y K Yap Ta Bir Nc , Bir Giri Olmas D R


About the Author: Pertev Naili Boratav

Pertev Naili Boratav, T rk halkbilimcisi, halk edebiyat ve folklor ara t rmac s Dar dere de 1907 de do du, 16 Mart 1998 da ld 1927 de stanbul Erkek Lisesi ni, 1930 da stanbul niversitesi Edebiyat Fak ltesi T rk Dili ve Edebiyat B l m n bitirdi 1931 1932 de Fuad K pr l n n asistanl n yapt.1941 de Halk Hikayeleri ve Halk Hikayecili i teziyle do ent oldu, 1948 de profes rl e y kseldi 1948 de ba kan oldu u Halk Edebiyat K rs s CHP iktidar nca kom nizmi yayd gerek esiyle kapat ld ktan sonra yurtd na gitti.ABD, Almanya ve Fransa da al t 1940 l y llarda Behice Boran n Yurt ve D nya dergisini y netti Stanford niversitesi T rkiye b l m n kurdu Paris te l m ne kadar CNRS Centre National de la Recherche Scientifique de al t 1998 de ld.T rk halk edebiyat ara t rmalar nc s Pertev Naili Boratav 2000 masal, 40 halk hik yesi, ocuk oyunlar , t rk ler, tiyatrolar, ark lar, f kralar, iirlerden meydana gelen zengin bir ar iv kurdu CNRS, Sedat Simavi, TC K lt r Bakanl d lleri alm t r.Pertev Naili Boratav, T rk k lt r n n kaynaklar aras nda en ba ta halk edebiyat n n geldi ine inan yordu Anadolu halk k lt r ara t rmalar na, a k gelene ine y neldi.EserleriG ko lu Destan , 1931, 2003Folklor ve Edebiyat I, 1939, 1991Bey B yrek Hikayesine Ait Metinler, 1939Halk Edebiyat Dersleri, 1943, 2000 zahl Halk iiri antolojisi, 1946, 2000Folklor ve Edebiyat II, 1954, 1991Halk Hikayeleri ve Halk Hikayecili i,1946, 2002Typen T rkischer Volsmarchen, 1953Zaman Zaman inde, 1958, 1992Le Tekerleme, 1963, 2000Az Gittik , Uz Gittik, 1969, 1992100 Soruda T rk Folkloru, 1973, 2003Nasreddin Hoca, 1996Pertev Naili Boratav, 100 Soruda T rk Folkloru, K Kitapl , stanbul 200310 thoughts on “Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *