[ Download ] ➻ Kusursuz Plan Author Fatih Murat Arsal – Turboville.co.uk

Kusursuz Plan Bu kitaptaki k z ve erkek karakterler benim tart mas z en sevdi im genel bir yorum yapm t m di er kitaplar i in, bu kitab tenzi ediyorum Yakup bile bir ayr ho ya Hop oturdum hop kalkt m her sayfa eviri imde k z ebru yapmad m de nolur yapmad m de yaaaa diye rd m D kitaplar nda benzer konular i lese de okuyucuyu a rtmay ba ar yor Kusursuz Plan da benim i in b yle oldu.Ebru, so uk g r nt s n n arkas na gizlenen, yaln zl na s nak arayan gen ve g zel kad nd r Sevgilisi Yakup, onun buzlar n k r p yakla may ba aran say l ki ilerden olmu tur fakat Ebru yu aldatma gibi bir gaflete d nce olanlar olur Ve buzlar krali esi Ebru, planlar n devreye sokar yle kusursuz bir plan yapmal d r ki sevdi i adam kitaplar nda benzer konular i lese de okuyucuyu a rtmay ba ar yor Kusursuz Plan da benim i in b yle oldu.Ebru, so uk g r nt s n n arkas na gizlenen, yaln zl na s nak arayan gen ve g zel kad nd r Sevgilisi Yakup, onun buzlar n k r p yakla may ba aran say l ki ilerden olmu tur fakat Ebru yu aldatma gibi bir gaflete d nce olanlar olur Ve buzlar krali esi Ebru, planlar n devreye sokar yle kusursuz bir plan yapmal d r ki sevdi i adam elde edebilsin Aldat ld n rendi i gece yan nda yer alan yabanc ama olduk a ekici ve yak kl bir adam olan Selim de bu plana dahil olacakt r.Ebru,zeki ve kendi ayaklar zerinde duran bir kad n olsa da kitap boyunca yanl anla lmalar y z nden yapt sa ma sapan eyler sebebiyle tabiri caizse i imi i irdi Selim in gizemli halleri merak i inde b rak rken tav rlar yla kendine hayran b rakan FMArsal erkeklerinden oldu.T m kitaplar n okudu umu g z n ne al rsak yazar m z n yaz m tarz n sevdi imi s ylememe gerek yoktur san r m Kitaplar hacim olarak epey kal n olsa da ak c l yla bir g n gibi k sa s rede okunabilecek kapasitedeler Bu kitapta beni tek s kan ey Ebru nun sa ma sapan davran lar oldu a k as K zg nl kla elimden b rak p s ylenmekten kitab okuyamad m zamanlar oldu DFMArsal kitaplar ile tan mad ysan z yahut benim gibi Kusursuz Plan okumakta geciktiyseniz ve Ebru nun sa mal klar n g z ard edebilirim diyorsan z ge kalmadan bu kitab okumal s n z Demirkan Allah m sana geliyorum Kitap kmadan ncesinden beri srarla kitab n k n bekledi imi ve ne zaman kaca n sorup durdum Kitap kt ben anca okudum neden mi nk okuyup da Selim i bitirmek istemiyordum elime al p aralar n okuyup okunmam kitaplar n aras na koymaktan sana da s ra gelecek Selim demekten haz al yordum Ama art k dayanamad m ve ba lad m ki ba lad m gibi de bitti kitap Ne yaz k ki Selim le vedala t m Demirkan Allah m sana geliyorum Kitap kmadan ncesinden beri srarla kitab n k n bekledi imi ve ne zaman kaca n sorup durdum Kitap kt ben anca okudum neden mi nk okuyup da Selim i bitirmek istemiyordum elime al p aralar n okuyup okunmam kitaplar n aras na koymaktan sana da s ra gelecek Selim demekten haz al yordum Ama art k dayanamad m ve ba lad m ki ba lad m gibi de bitti kitap Ne yaz k ki Selim le vedala t m onu sevdi i kad n Ebru ile mutlu ocuklu a k dolu hayat na yolculad m tiraf ediyorum benim i in zor oldu Selim benim favori FMArsal boyslar mdan biriArt k hepiniz biliyorsunuzdur ki ben Fatih Murat Arsal kitaplar n seviyor ve okuyorum Hatta takip bile ediyorum Eeee yeni kitab k nca da ald m okuyorum demekten de mutluluk duyuyorum ve sizlere de tavsiye ediyorum dedikten sonra kitaba dair yorumuma gelelim Kitab n konusuna k saca de inmek gerekirse, Ebru sevgilisi Yakup ile tatil plan yap p daha sonradan kan i leri dolay s yla onunla e me ye gidemez lerini yoluna koyup da ak amdan sevgilisine s rpriz yapmak i in yan na gitmeye karar veren Ebru, e me yolunda kaybolup Selimden yard m ister Sevgilisi Yakup evine gittiklerinde ise, Ebru o gece sevgilisi taraf ndan aldat ld n renir ve haftasonunu Selim le ge irmeye karar verir Dolu dolu bir haftasonu ge iren Selim ve Ebru aralar ndaki ekimi hi e sayarak daha do rusu Ebru say yor yollar n ay r yorlar Aradan ge en zamana ra men Ebru Selim i akl ndan karamay p onu d nmeye ba l yor Arada kar la malar ndan sonra numaras n renen Ebru bu f rsat lehine evirip Selim i elde etmeyi kafas na koyuyor.Ebru nun plan n haz rlarken saklad onca s rra ra men bilmedi i ey ise Selim in de s rlar olabildi i Hep gizemli g rd adam n da asl nda kimli i koca bir s rd r E lenceli sohbetler, tutkulu ekimleri ve a k dolu havas yla Kusursuz Plan zevkle okudu um kitaplardand.Okurken FMArsal kalemini zledi imi hissettim Bir rp da su gibi akacak kapt r p gidece im FMArsal kalemini zlemi im Ahh bir de kitapta bizim Yavuz un kar s Merve yi g rmek s perdi D Hani Anla ma kitab ndaki Merve Ke ke Fatih Hocam, Selim in basket oynarken gelip Ebru yu pmesini detayl anlatsayd n z ya da Ebru nun al anlar yla kafeteryada yemek yemesini ve Selim le olan ili kisini B ylece daha fazla Selim okuyabilirdik Kitaba dair ok detayl bir yorum yap p da kitap i eri ine girmekten korktu um i in k sa kesiyorum Ancak kitab n kapa na bay ld m s ylemek istiyorum Kapaktaki adam nas lda Selim e uymu ama de il mi DYeni kitab n z hevesle ve heyecanla bekliyorum Fatih Hocam bizi fazla bekletmeyin diye de araya s k t r yorum 3.5 puan.Okurken e lendim, g ld m falan ama birka kitab n ard ndan unutaca m di er kitaplar aras na girdi maalesef Okurken hi s k lmad m s yleyebilirim Ama yine de daha ok bo vakitlerde de erlendirilebilecek bir kitapt bana g re. Eylenceli,ozune guvenen qadinlari sevirem Bir FMArsal roman daha Kusursuz Plan kitab kitapcadilari olarak d zenledi imiz bir okuma etkinli i Ben bu yazar n kitaplar n ok seviyorum ve en sevdi im t rk yazarlar aras nda FMA sevgim ilk Seni Sevmek stemedim kitab yla ba lad Seni Sevmek stemedim bence ok g zel bir kitap Zaten Fatih Murat Arsal o kadar g zel yaz yor ki karakterlerini ok seviyorum Karakterleri ger ekten ok iyi ve karakterli ki iler D Nas l bir c mle kurduysam u an Yani yazd karakterler sevilmeyecek Bir FMArsal roman daha Kusursuz Plan kitab kitapcadilari olarak d zenledi imiz bir okuma etkinli i Ben bu yazar n kitaplar n ok seviyorum ve en sevdi im t rk yazarlar aras nda FMA sevgim ilk Seni Sevmek stemedim kitab yla ba lad Seni Sevmek stemedim bence ok g zel bir kitap Zaten Fatih Murat Arsal o kadar g zel yaz yor ki karakterlerini ok seviyorum Karakterleri ger ekten ok iyi ve karakterli ki iler D Nas l bir c mle kurduysam u an Yani yazd karakterler sevilmeyecek gibi de il.Kusursuz Plan g zel bir kitapt Zaten FMA kitaplar n n ak c l dillere destan D Ger ekten o kadar ak c ki kitap elime ald mda 150 den fazla sayfa okudu um oluyor oook ak c B yle ak p giden ve zaman n nas l ge ti ini farketmedi iniz kitaplardan Keyifli, iyi zaman ge irmek i in ayr ca s per oluyor Depresyondaki insanlara kesinlikle FMA neririm nk depresyonda oldu unu bile unutturur insana Ben Selim ve Ebru yu sevdim Tamam kitapta baz sevmedi im yerler oldu mesela biraz 18 k s mlar na dayal olmas gibi ama kurguya bak nca bence de olabilir yle k s mlar nk bir plan bu ve bu planda kendisine a k etmeye al t ki iyi g zelli iyle etkilemeye al an bir insan Ebru B yle d n nce bana do al geliyor ki zaten aralar ndaki ekimde su g t rmez bir ger ek D Eh tabi Selim de ekim hissedilmeyecek bir erkek de il yani DFMA kitaplar nda zay f buldu um bir kitap Kusursuz Plan ama yine de keyifle okudum ve okurken e lendim, insan kendisine ok g zel sevdiriyor Ben size kesinlikle FMArsal kitaplar na g z atman z neririm.Bu arada puan m 3,5 ama k yamad m FMA hayranl ma 4 verdim zaten y ld zlar da da 3,5 yok D G zel zaman, keyifli ve e lenceli vakit i in size sadece Kusursuz Plan de il FMA kitaplar n n hepsini nerebilirim zellikle Ephesus Yay nlar ok g zel bask larla kitaplar tekrar kard duyurulur sevenlere duyurulur.Yorumumun fazlas i in bloguma da beklerim ozgurkitaplarozgurkitaplar.blogspot.com Sonunu kesinlikle beklemiyodum Kusursuz Plan tek bir c mle ile anlat derseniz Ustaca bir kurgu, tutku dolu bir hikaye, ak c bir anlat m ve bir puzzle n par alar gibi kusursuz bir ekilde birle tirilerek ortaya kar lan bir mutlu son derim FMArsal n g zel k zlar ndan biri Ebru Seymen ocuk ya ta annesini kaybetmi , babas taraf ndan erkek gibi b y t lm , kendine g venen, haz rcevap, bal rengi sa lara ve bal rengi g zlere sahip, buzlar krali esi diye an lan bir g zel kad n.Ve bir FMArsal erke i Selim Demirkan lken Kusursuz Plan tek bir c mle ile anlat derseniz Ustaca bir kurgu, tutku dolu bir hikaye, ak c bir anlat m ve bir puzzle n par alar gibi kusursuz bir ekilde birle tirilerek ortaya kar lan bir mutlu son derim FMArsal n g zel k zlar ndan biri Ebru Seymen ocuk ya ta annesini kaybetmi , babas taraf ndan erkek gibi b y t lm , kendine g venen, haz rcevap, bal rengi sa lara ve bal rengi g zlere sahip, buzlar krali esi diye an lan bir g zel kad n.Ve bir FMArsal erke i Selim Demirkan lkenin en zeki 20 insan aras nda say lan, babas n n T rkiye de bir ilk olarak ger ekle tirdi i i i devam ettiren, etkileyici gri g zlere sahip, esprili, pervas z, gizemli ve yak kl bir erkek Kitab m z Ebru nun kocas n arkada lar na tan tmak i in evinde verdi i bir parti ile ba l yor ve FMArsal romanlar nda bir ilk olan ge mi e d n lerle devam ediyor Ebru sevgilisine s rpriz yapmak i in gecenin bir yar s yola k yor ama as l s rprizi sevgilisi ona yap yor arp c g zelli ine ra men aldat lan kalbi k r k bir kad n olarak Selim ile yollar kesi iyor ve muhte em g n ge iriyor Ve bu g zel g n n sonunda onu kaybediyor ama kelimenin ger ek anlam yla da kaybediyor Ve sonra olaylar geli iyor Kitab n konusundan fazlaca bahsederek spoiler vermek istemiyorum Ebru di er FMArsal kad n karakterlerine k yasla daha m cadeleci ve daha planc bir kad n Selim ise di er FMArsal erkekleri kadar yak kl , etkileyici ve ba ar l bir adam ama daha gizemli Kitab n e itli yerlerinde ipu lar n g r yoruz ama neredeyse sonuna gelene kadar onun hakk nda kayda de er pek bir ey renemiyoruz, buna Ebru da dahil lk olarak unu s ylemem gerekir ki ge mi e ve imdiki zamana d n ler ok can al c yerlerde yap lm Heyecanla okurken, devam nda ne olaca n deli gibi merak etti iniz b l m sonlar nda ba ka zamana d n ler yap l yor G n m zde ge en b l mler ge mi i ok g zel gizledi i i in de merak duygusu hi bitmiyor FMArsal kitaplar n n en sevdi im zelliklerinden biri de erkeklerinin karakter de i tirmemesi Kitab n ba ndaki karakterleri, huylar , tav rlar , davran lar neyse sonunda da o ekildeler Ba kala m yorlar, evrim ge irmiyorlar, karizmatik, a r ve karakterli biriyken v c k v c k birine d n m yorlar Bu durum Selim i in de ge erliydi, kitab n ba nda neyse sonunda da oydu Beni a k romanlar ndan so utan bir eydir bu durum, hatta a k romanlar n okumama sebebimdi Taa ki Fatih Murat Arsal kitaplar yla tan ana kadar Ayr ca Ebru ve Selim de topik roman karakterlerinden de iller Onlar da bizden biri gibiler Diyaloglar ger ek, duygular ger ek, tepkiler ger ek ve karakterler ger ek Hatta o kadar ger ek i yaz lm bir hikaye ki okurken zaman zaman Ebru ya giydirdi im do rudur, zellikle de Selim i fakir, i siz g s z ve ba ka bir mesle e sahip, kendinden stat olarak a a da biri olarak g rd zamanlarda Ve kitap bitti inde eski bir dostu u urlar gibi ba r ma bas p bir s re ylece durdu um da do rudur.Ve Yazar m z Kusursuz Plan da da ger ek mekanlar kullanm , ger ek tatlardan bahsetmi yle ki elime kitab al p e me yi gezebilir, Selim in yazl na u ray p kendisinden tost ve limonata isteyebilir ah hayaller ve hatta Selim in tarifiyle Yakup un yazl n bulup onu bir temiz d vebilirim o derece sinir oldum ona ve kibrine Bu kitapta yapabilece imiz bir yemek tarifi yok ama beni gece yar s kalamar ve karides diye say klatacak kadar can ektirici ve g zel yaz lm bir b l m var E kitap olarak daha nce okumu biri olarak unu rahat a s yleyebilirim ki yazar m z neredeyse t m c mlelerin zerinden ge mi , yenilemi , d zenlemi Minik minik ek paragraflar da var Hatta y llar sonra yaz lm olan bir kitab n karakterine ayr lm bir paragraf bile var wink ifade simgesi E er pdf olarak okudum kitap olarak okumama gerek yok derseniz yan l rs n z diye minik bir not d mek istiyorum K sacas Fatih Hocam Kusursuz Plan ile yazarak a k nas l hissettirilir, basitlikle asillik aras ndaki o ince izgide nas l durulur, irrite etmeden, i rendirmeden okunacak tutku dolu sat rlar nas l yaz l r bir kez daha g steriyor bizlere 3,71 5Distopyalar n yo unlu unun aras nda kafa da tmak i in okunacak, dili basit, ak c bir kitap Ana kad n karakterin mant yla olduk a eli iyor olsam da kitap kendini s kmadan rahat a okuttu Kitab n b y k bir k sm ndaki duygu yoksunlu u sonlarda kendini toparlad , e er yle olmasayd 3 verecektim fakat son k s mlar b y k keyifle okudu um i in 3 vermeye de g nl m raz olmad D KUSURSUZ PLANSevdi I Erke I Elde Etmek I In Garip Bir Plan Yapt Plan Kusursuz Olmal Yd Yle De Oldu Ger Ek Amac N Kimse Anlayamad Amac Na Eri Ebilmek I In Paras N , G Zelli Ini, Zekas N Vev Cudunu Ortaya Koydu Bundan Daha Iyi Plan Olur Muydu Bir De Duygular N Ve Arzular N Gizleyebilseydi


About the Author: Fatih Murat Arsal

Zoraki Koca SerisiZoraki Koca ahane Gelin 1 Osman G lay Zoraki Koca ahane Gelin 2 Kara Tu e Zoraki Koca ahane Gelin 3 Ate Ecrin D rt KafadarNefretten Sonra Tamer Natalie Beni B rakma Ak n GamzeSeni Sevmek stemedim Do an P narYaln z G zlerin in Tahir G neyDi erleri Kusursuz Plan Selim EbruAnla ma Yavuz Merve l k Boran BelenIsmarlama Bebek Turgut Vildan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *