!!> EPUB ❄ Ölü Doğanlar (Gri Şehrin Yitik Bebeleri I) ✿ Author Doruk Ateş – Turboville.co.uk

Ölü Doğanlar (Gri Şehrin Yitik Bebeleri I) Tek Haklar Vard Ya Do Mayacaklard , Ya Lmeyeceklerdi Ehrin En Gizemli Uyu Turucu Etesinin Pe Inde Olan Narkotik Ba Komiseri Yakup, Mezarl Kta Onu Neyin Bekledi Inden Habersizdir Nce At Ma Kar, Vurulur Ve Ge Mi Ine Uzanan Kirli Ebekenin Zerindeki Rt Kalkar Sonras Ok Daha Karanl K, Ok Daha Mide Buland R C D R Her Ipucu Onu Gen Cumhuriyet In Ilk Varo Lar Na, Ba Kentin Su Krall N N I Ine, Insanlar N Hakk Nda Konu Maya Bile Ekindi I In In Ba Lar Na G T R RRoman Boyunca Ev Ev, Sokak Sokak Gerilimi Ya Ayacak, O Renksiz, Sessiz, Dilsiz Gecekondular N I Inde Ak Llara Durgunluk Veren Ya Amlara Tan Kl K Edeceksiniz Sonunda, Hayat N Anlams Zl N , Insanlar N L M Kar S Ndaki Aresizli Ini En Iyi Anlatan Mek Na Cebeci Asri Mezarl Na Gideceksiniz Siz De Onlarla Beraber Lmek Isteyeceksiniz


About the Author: Doruk Ateş

1982 y l n n s cak bir A ustos gecesinde in in de, Cebeci Asri Mezarl na kom u bir gecekonduda d nyaya geldi Evden d ar ad m atacak kadar b y d nde evresindekilerin ya su lu ya da l oldu unu fark etti Su lu olman n l olmaktan iyi oldu unu anlayacak ya a geldi inde su lu olmaya karar verdi Bu ama do rultusunda ilkokulu in in Eski D rtyol da, orta retimini Ulus smetpa a Hamam n ve Gen lik Park taraflar nda, n lisans n Adana Ceyhan da, lisans e itimini ise Sakarya dolaylar nda tamamlad Tam devlete kapa atm iyi bir su lu olacakken delilikle itham edildi lkemizin de i ik hastanelerinin ruh sa l polikliniklerinde zorla tedavi alt na al nd Sonras nda su lu olmad halde tutukland Hastanelerden sa l kla taburcu, cezaevinden iddianamenin kabul yle tahliye oldu Cezaevinde yatarken ranzas n n st kat nda ikamet eden ger ek bir katilin, kitaptan ne okuyorsun hoca sor, anlatay m demesi zerine hayat n de i tirecek aptalca bir soru sordu Birini ld rd n i in z l yor musun Cevap hem kahrediciydi hem de cevaplamas gereken bir soruydu Ben ate edenim, nesine z leyim Bu cevab ve cevab n yaratt sorunun yan t n aylarca d nd Bir cevap bulamad ama bir eyi fark etti Ya amakta oldu u a da su lu veya masum olmas hi bir eyi de i tirmiyordu, masumiyete ve su lulu a karar veren yarg organlar l m gibi adil de ildi Ayr ca l m, her an ve herhangi bir ekilde ger ekle ebiliyordu Bu ayd nlanma ile ge de olsa su lu olmaktan vazge ip doktorunun tavsiyesi, e inin de deste iyle yazmaya karar verdi D ar k p topluma her kar maya al t nda kendini ya hastanede ya da karakolda buldu undan uzun y llard r evinden fazla d ar kmayan Doruk ATE , Her nefis l m tadacakt r ayetinin bilinci, Yarg c n ayn zamanda ahit oldu u mahkemenin yap laca midiyle katillerin sonunda ld romanlar ve masumlar n daha en ba nda can verdi i yk ler kaleme al yor.10 thoughts on “Ölü Doğanlar (Gri Şehrin Yitik Bebeleri I)

 1. says:

  Sa lam bir kurgu zerine oturtulmu , g zel bir polisiye roman Ge mi ten g n m ze e itli olaylar ve karakterleri birbirine ba layarak gerilimi g zel bir tempoda tutmay ba arm yazar arkada Tavsiye edilir Devam da beklenir.


 2. says:

  Doruk Ate kitaplar uzun zamandan beri k t phanemde bulunuyordu Ancak okumak imdi k smet oldu ok ge kal nm bir okuma oldu unu belirtmeliyim Bu arada neden nce Mabet yerine l Do anlar okudum bilmiyorum..Birbirinden ayr ama birbiriyle ili kili olaylar ve insanlar nas l bu kadar mu


 3. says:

  canavar gibi bir Ankara polisiyesi olay rg s , kurgusu ve soru turman n ad m ad m derinle mesi ikinci roman n yazan bir yazar i in takdire ayan yerli polisiye severlerin, Behzat c severlerin be enisini kesin kazanacak bir kitap devam n sab rs zl kla bekliyorum.


 4. says:

  Kitab elime almama en b y k etken ad olmu tu smiyle kendine eken bu eseri okuduk a sayfalar y rtmamak i in kendimi zor tuttum Yazar n gerek ele tirel bak s gerekse ola an st kurgusu beni i ine ekti Okuman z g n l rahatl yla tavsiye edece im enfes bir roman.


 5. says:

  Sat r Aras grubu olarak 9 oturumumuzda, canl yay nda Doruk Ate i konuk alarak l Do anlar yorumlad k.Kitab yorumlayan grup yelerimizin verdi i puanlar a r 4 5Dil at 4 5Eren 4 5Ortalama Puan 4 5YouTube da videoyu izlemek i in olarak dinlemek i in yaz s kitap nerisinde bulunmak i in kit


 6. says:

  Mabet ten sonra dorukate polisiyesine uzun bir ara vermi tim imdi de l do anlar ile bu zel keyfe kald m yerden devam etmi oldum Her ne kadar hikayenin bitti i sayfay E bunun son sayfalar eksik, n oldu imdi Kimmi , neymi diye delirerek evirsem de bu, yazara cidden k zd m tek an kitab ge


 7. says:

  Kitap ger ekten ok s r kleyici Olay rg s ve karakterler ok g zel kurgulanm fakat kitab n sonuna gelip tam da olaylar n z lmesini bekledi in anda kitab n bitmesi ve olaylar n devam n renebilmek i in 2 Kitab n kmas n beklemek zorunda olmak biraz can s k yor.


 8. says:

  in i inde i olan k t adamlar n aras na polis ve askerden insanlar n da kat ld , uyu turucu, cinayet , ocuk ka rma gibi olaylarla derinle en bir kitap Kitab n devam da olacakm Devam n okumak i in sab rs zlan yorum


 9. says:

  Okudu um en iyi T rk polisiye kitaplar ndan birisi.


 10. says:

  Haf zam beni yan ltm yorsa okudu um ilk T rk polisiyesiydi bu kitap T re zel ilgimin olmay bir yana g z me arpanlar da hi ilgimi ekmeyince pek f rsat m olmad l Do anlar bu y zden ayr bir hevesle okudum ncelikle konusundan bahsedeyim biraz Yakup Ba komiser in pe inde oldu u bir uyu turucu etesi


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *