[Ebook] Bir Pırıltıdır Yaşamak By İpek Ongun – Turboville.co.uk

Bir Pırıltıdır Yaşamak Ya Am N P R Lt S N Yakalamaya Al An Hep Ara T Ran, Soran, Renen, Daha Iyiyi, Daha G Zeli Ama Layan Ya Amdaki Mutluluklar N Yan P S Nen P R Lt Lardan Olu Tu Unun Bilincinde Olan Bu P R Lt Lar N Hi Birini Ka Rmadan, Ya Am N Her Kesitini Binbir Renkle S Sleyerek Ya Amak Isteyen Gen Tir, Modern Ve Se Kin Gen Siz De B Yle Olmak Istemez Misiniz Yleyse El Ele Verelim Ve Hayat Binbir Renkle Ya Amak I In Elimizden Ne Geliyorsa Yapal M Var M S N Z kab de i en kitaplardan Parf m nce havaya s k sonra i inden ge erek y r Sa lar n, t rnaklar n hep temiz olsun ve buna benzer gen k zlara y nelik iyi niyetli tavsiyelerle dolu bir kitapt Ergenli e yeni girmi bir gen k z olarak bu kitab okudu umda yazar n sanki T rkiye de de il de bir lkede ya ayan k zlara hitap eder gibi konu tu unu d nm t m Zira verilen tavsiyeler ne kadar samimi olsa da baz lar ger eklikten ok uzak kal yordu Okulumuzda kitap okuma kul pleri bulup kat lmak gibi Bir de tabii o zama Parf m nce havaya s k sonra i inden ge erek y r Sa lar n, t rnaklar n hep temiz olsun ve buna benzer gen k zlara y nelik iyi niyetli tavsiyelerle dolu bir kitapt Ergenli e yeni girmi bir gen k z olarak bu kitab okudu umda yazar n sanki T rkiye de de il de bir lkede ya ayan k zlara hitap eder gibi konu tu unu d nm t m Zira verilen tavsiyeler ne kadar samimi olsa da baz lar ger eklikten ok uzak kal yordu Okulumuzda kitap okuma kul pleri bulup kat lmak gibi Bir de tabii o zamanlar bu beni o kadar rahats z etmi olmasa da imdi d n nce, bu kitab n asl nda gen k zlarda sanki herkes bir kal ptan km gibi olmal ym , gen k zlar i in tasarlanm bir model varm ve her gen k z bu modele uymal ym gibi bir izlenim yaratt n farkettim Bu da a k as , her ya tan kad n n farkl l klar n benimsemesi ve bunlarla bar p mutlu olmas y n nde bir d nce de i ikli inin pe inde ko tu umuz bu g nlerde beni rahats z etti pek ok roman ve film uhrevi bir m zik e li inde, evlilik yemini ederken sona erer Teller, duvaklar, bayg n g l c klerle sanki as l ula lmas gereken nokta buymu mesaj vererek, ak llar kar t r p, gen insan yan lt r pek Ongun dan okudu um ilk kitap olarak ilgimi ekti Ger ekten de gen lere y nelik bir ki isel geli im kitab olmas yla beraber, hayata kar bana daha olumlu bir bak a s sundu 90 larda yaz lmas ndan kaynaklanan biraz tarihi ge mi kavramlar d nda daktilo, k z pek ok roman ve film uhrevi bir m zik e li inde, evlilik yemini ederken sona erer Teller, duvaklar, bayg n g l c klerle sanki as l ula lmas gereken nokta buymu mesaj vererek, ak llar kar t r p, gen insan yan lt r pek Ongun dan okudu um ilk kitap olarak ilgimi ekti Ger ekten de gen lere y nelik bir ki isel geli im kitab olmas yla beraber, hayata kar bana daha olumlu bir bak a s sundu 90 larda yaz lmas ndan kaynaklanan biraz tarihi ge mi kavramlar d nda daktilo, k z erkek ili kileri, d zenli mektupla ma gibi yard mc bir kitap.Hayat arkada l , i bulma ve sorulara yan t verme, keyifsizli i yenme yollar hakk nda yaz lanlar i in kesinlikle okunmal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *