[PDF / Epub] ⚣ Semper Idem ✈ Đorđe Lebović – Turboville.co.uk

Semper Idem or e Lebovi dirljivo prikazuje odrastanje u jednom stra nom dobu Kroz sjajna i duhovita de a ka opa anja i itaoc lagano odrasta sa glavnim junakom pri e i priprema se za ono to e neminovno do i Topla preporuka Re je o zaista kolosalnom romanu Bilo bi potrebno dosta vremena da napi em ta me je sve odu evilo, ali evo nekoliko re i o tome ta nije teta je to roman nije zavr en, iako se i ovakav kakav je mo e itati kao zaokru ena celina Nedovr enost se pre ogleda na planu stila nego radnje, jer su pojedini delovi teksta morali da budu dodatno izglancani De ak pre esto progovara re ima starca, pre esto iz ista mira postavlja pitanja koja e se ispostaviti kao sudbinska Nasuprot o ekivanjima, p Re je o zaista kolosalnom romanu Bilo bi potrebno dosta vremena da napi em ta me je sve odu evilo, ali evo nekoliko re i o tome ta nije teta je to roman nije zavr en, iako se i ovakav kakav je mo e itati kao zaokru ena celina Nedovr enost se pre ogleda na planu stila nego radnje, jer su pojedini delovi teksta morali da budu dodatno izglancani De ak pre esto progovara re ima starca, pre esto iz ista mira postavlja pitanja koja e se ispostaviti kao sudbinska Nasuprot o ekivanjima, pisac ne podle e patetici kada opisuje preminule lanove svoje porodice Nema ni traga od ki na ela o pokojnicima sve najlep e Me utim, patetika se uvla i upravo u one redove gde autor govori o samom sebi, jer ak i kada pi e o svojim manama on stavlja do znanja da je bio vunderkind Ne pori em da je to zaista i bio pametan, dopadljiv, poliglota to ga je i spaslo smrti u logorima , ali se u tekstu mnoge naknadne pameti predo avaju kao instinkti, kao vizionarske misli, pa de ak vi e nije samo de ak vunderkind, ve i de ak prorok, de ak penzioner U svakom slu aju, ovo pominjem samo kao malo nezadovoljstvo zbog okolnosti koje su Lebovi a spre ile da roman zavr i i uobli i do kraja, a ne kao ozbiljnu zamerku Preko svih nesavr enosti lako se mo e pre i, jer je ovo zaista remek delo i zaslu uje sve preporuke Ako ste u prilici, pogledajte i sjajnu dramu Nebeski odred , za koji je Lebovi napisao scenario Jo jedno remek delo, ali u drugoj formi Semper Idem Je Knjiga Odetinjstvu, Koja Se Moze Citati Kao Porodicni Roman Ali I Kao Memoarski Spis Par Ekselans, Kojim Se Djordje Lebovic, Posthumno, Predstavio Kao Veliki Majstor Moderne Realisticke Proze Vasa Pavkovic Iz Pogovora Prvog Izdanja Moram priznati da se ispod sloja tuge i sete u ovoj knjizi krije jedna op irna pri a o detinjstvu i ivotu jedne mlade osobe.Na momente mi je zaista smetala op irnost ove knjige, ali kada se sve to podvu e knjiga obiluje sjajnim citatima koji vas teraju da sagledate svet oko sebe i ljude u njemu. Divna topla knjiga o detinjstvu i porodicna saga smestena u ratom zahvacenu multietnicku Vojvodinu Mami i suze i smeh 4.5 te ka sam na peticama Ovo je stvarno divna knjiga i nije mi ba jasno to je nema na listi kolske lektire evo, par meseci posle itanja, ipak di em ocenu na 5 Toliko sam je preporu ivala u ivo da nema smisla da se ne sijaju zvezdice kada je ovde neko ne potra i. Jakov ben Mordehaj ha Levi 300Svi putevi za raj vode preko stomaka 33Na njoj se vidi da je veoma stara lice kao njiva koju je uzorao pijani paor, brazde krivudaju uzdu i popreko 74.Sve to se ka e treba da je istinito, ali sve to je istinito, ne treba da se ka e 88Pretpostavka je kao i oblaci, ponekad iz njih padne ki a, a ponekad ih razveje vetar 117Svet brzo i lako osu uje, a sporo i te ko pra ta 119Sloboda nije u tome da ovek mo e da radi ono to ho e, ve u tome da ne mora da radi Jakov ben Mordehaj ha Levi 300Svi putevi za raj vode preko stomaka 33Na njoj se vidi da je veoma stara lice kao njiva koju je uzorao pijani paor, brazde krivudaju uzdu i popreko 74.Sve to se ka e treba da je istinito, ali sve to je istinito, ne treba da se ka e 88Pretpostavka je kao i oblaci, ponekad iz njih padne ki a, a ponekad ih razveje vetar 117Svet brzo i lako osu uje, a sporo i te ko pra ta 119Sloboda nije u tome da ovek mo e da radi ono to ho e, ve u tome da ne mora da radi ono to ne e 133Budala je svako ko je siroma niji od mene a lopov svako ko je bogatiji 137Koji normalan ovek ne voli novac Taj kapric mogu sebi dozvoliti kalu eri i ludaci 171Sa novcem ti je isto kao i sa vla u kad ga ima voli ga kad ga nema mrzi one koji ga imaju 175zar oni ne znaju da je ito najskupoceniji dar prirode Ne da ti mu da postane hrana, zlo in je za koji ne postoji opravdanje 370Ima dve mogu nosti Prva ne e me potkazati Ozni U tom slu aju, ja u im dojaviti da sam ti ispri ao vic da bih te isprovocirao, a ti si propustio priliku da izvr i svoju gra ansku du nost Duga mogu nost ponovo e me potkazati U tom slu aju, da u Ozni na uvid sudsku presudu u kojoj se ti spominje kao krunski svedok Izvoli, biraj 390 iveo je za alu, umro je od ale 392Svoj najdublji bol svako treba da uva kao vlastitu tajnu 409Lako je ginuti Treba znati pre iveti 434 Remek delo srpske knji evnosti rekli su Ja ne smem da dajem tako sna ne ocene, jer prosto ne ose am se dovoljno kompetentnim, mislim da takve ocene treba da daju stru ni ljudi sa mnogo vi e knjiga u glavi nego to ih ja imam Ono to smem da ka em je da odavno nisam imao vr u povezanost sa likovima, odavno svet glavnog junaka, i njegove patnje nisam ose ao kao na e zajedni ke Odavno nisam proveo budan u krevetu pa par sati posle itanja par poglavlja knjige, i odavno nisam hteo sna no Remek delo srpske knji evnosti rekli su Ja ne smem da dajem tako sna ne ocene, jer prosto ne ose am se dovoljno kompetentnim, mislim da takve ocene treba da daju stru ni ljudi sa mnogo vi e knjiga u glavi nego to ih ja imam Ono to smem da ka em je da odavno nisam imao vr u povezanost sa likovima, odavno svet glavnog junaka, i njegove patnje nisam ose ao kao na e zajedni ke Odavno nisam proveo budan u krevetu pa par sati posle itanja par poglavlja knjige, i odavno nisam hteo sna no i jako da vi em celom svetu itajte itajte, i nadajte se da emo biti pametniji, ili da e bar biti ve i broj pametnijih koji zlo mogu da preduprede, umanje, ili da spasu same sebe, ako nikog drugog Iskoreniti ge ne emo jer kako ka e i naslov Semper Idem Nije te ko ovakvom tivu dati maksimalnu ocenu, naprotiv U moru gotovo istovetnih utisaka ve ine koja se sa njim srela i sli no reagovala, nakon epskih hvalospeva koji mu ne krase samo korice, nego i kvalitetne prikaze, pogovore i itave eseje, staja e neupadljivo i iskreno.Ovo je zaista divljenja vredan roman Ne samo zbog emocije kojom je obojen, topline de aka koji ga pripoveda, i ne isklju ivo zbog somborskih atara i vojvo anske ravnice koja dugo nije tako fantasti no zvu ala u ne ijem teks Nije te ko ovakvom tivu dati maksimalnu ocenu, naprotiv U moru gotovo istovetnih utisaka ve ine koja se sa njim srela i sli no reagovala, nakon epskih hvalospeva koji mu ne krase samo korice, nego i kvalitetne prikaze, pogovore i itave eseje, staja e neupadljivo i iskreno.Ovo je zaista divljenja vredan roman Ne samo zbog emocije kojom je obojen, topline de aka koji ga pripoveda, i ne isklju ivo zbog somborskih atara i vojvo anske ravnice koja dugo nije tako fantasti no zvu ala u ne ijem tekstu, tako poeti na, siroma na, samodovoljna i nepregledna Nikako samo zbog injenice da se radi u autenti nom spisu oveka koji je pre iveo u ase holokausta, ponajmanje zbog toga.Mnogo vise zbog savr eno predstavljenog sveta izme u dva velika rata, zbog sposobnosti da veliku jevrejsku porodicu oboji ivotom tako da ovaj pulsira, smeje se, di e i pla e na svakoj strani, autenti no, duhovito i tanano Zbog mistike individualizma koji nadvladava zakone religije, zbog pra ine somborskih atara i irine zagreba kih ulica Zbog scene u kojoj o uh nakon to nakratko postane multimilioner na pitanje ta e kupiti, odgovara sa bicikl, jer ga nikad nije imao, ma najvi e zbog takvih delova.Mo e da se desi da uzdahnete tako esto, da zaklopite knjigu i zamislite se na sekund, na sat i na dan Da utite zajedno sa njom, ne i da je ostavite nepro itanu, svakako ne Iako je ona sama nedovr ena, ka u Ali opet, vikali su tako i za Proces, ali on ni im ne ostade manji zbog takve banalnosti Ko se uop te usudi kazati da ne to nije dovedeno do kraja I gde je kraj Tamo gde je autor stao Dovoljno.Remek delo, svakako Jo jedna od mra nih ispovesti velikih regionalnih pisaca ija se anja tonu od te ine strahota nacizma, da, mada manje od Davida, Ivanjija ili nekog drugog Najkvalitetnije srpsko tivo ovog veka, kako re e voditelj Radija Novog Sada pro le nedelje najavljuju i po etak rada na predstavi koju e re irati Gor in, ili Teofil u svojoj analizi, ta znam, vrlo mogu e, meni ne Tog istog letnjeg dana na usamljenoj klupi u somborskom parku plakao sam dugo, ridao glasno kao dete.Shvatio sam da je sve razoreno, da sam iza ao iz pakla, ali da u pakao zauvek nositi u sebi.Bilo je te ko suzdr ati se i itati polako, imala sam u asnu potrebu da sabijem u sebe to vi e informacija, odmah A istovremeno zna o emu je roman, kako e se zavr iti i samo eli da odugovla i , da upije to vi e sitnica o svim tim ivopisnim likovima, da ostane sa njima jo malo, da ih ne pusti Tog istog letnjeg dana na usamljenoj klupi u somborskom parku plakao sam dugo, ridao glasno kao dete.Shvatio sam da je sve razoreno, da sam iza ao iz pakla, ali da u pakao zauvek nositi u sebi.Bilo je te ko suzdr ati se i itati polako, imala sam u asnu potrebu da sabijem u sebe to vi e informacija, odmah A istovremeno zna o emu je roman, kako e se zavr iti i samo eli da odugovla i , da upije to vi e sitnica o svim tim ivopisnim likovima, da ostane sa njima jo malo, da ih ne pusti Jednom kad im pusti ruku nesta e u tami i dimu i sav tvoj pristup njihovim ivotima staje.Apsolutni favorit za 2019 Zaista sumnjam da e se ne to pribli iti ovoj knjizi.Za sve koji vole duge reminiscencije i ivotopise , bez obzira na stil Traktat o i enju pasulja comes to mind.Ne u da la em, Semper Idem obuhvata moje dve slabe ta ke, ivotopis i 2 Svetski Rat Tematike koje kod mene retko proma e Ali zaista, ve dugo nisam pro itala knjigu koja mi je prijala u ovoj meri Od prve do poslednje strane, apsolutno ni ta ne bih promenila.Tekla je tako prirodno, tako organski..Meka, nostalgi na, gotovo neo ekivano naivna u suo enosti sa nepobitnim zlom,obojena fantazijama i maglovitim obrisima idealizovanog detinjstva i autorovog poimanja sebe ali i li ena standardne patetike.Glavni lik je dete koje progovara razli itim jezicima, jezikom starca, jezikom deteta i jezikom proroka.Da je ovo lo a knjiga,mo da bi mi smetalo Ali ovde..ovde je sve jednostavno bilo kako treba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *